Algemene Voorwaarden voor tenaamstellingscode.nl

In deze algemene voorwaarden hanteren wij de volgende begrippen:

Tenaamstellingscode.nl: Tenaamstellingscode.nl, Vismarkt 5-1, 9712 CA Groningen, Telefoonnummer: 020 - 369 9398, Email: info@tenaamstellingscode.nl.

Aanvraag: het aanvragen bij de RDW van een nieuwe tenaamstellingscode door Tenaamstellingscode.nl namens de Klant

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Tenaamstellingscode.nl

Formulier: Het door de Klant in te vullen elektronische formulier, door middel waarvan de Klant aan Tenaamstellingscode.nl opdracht geeft tot het doen van een Aanvraag

Klant: de opdrachtgever van Tenaamstellingscode.nl

Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en Tenaamstellingscode.nl op grond waarvan de Klant aan Tenaamstellingscode.nl een volmacht verleent om een tenaamstellingscode voor de Klant aan te vragen bij de RDW

Verzoek: het verzoek van de Klant aan Tenaamstellingscode.nl om een tenaamstellingscode aan te vragen bij de RDW.

Tenaamstellingscode.nl
Vismarkt 5-1
9712 CA Groningen
Telefoonnummer: 020 - 369 9398
Email: info@tenaamstellingscode.nl

Toepasselijkheid

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die tot stand komen tussen Tenaamstellingscode.nl en de Klant. Enige andere voorwaarden zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. De eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van bepalingen uit de Algemene Voorwaarden, laat de toepasselijkheid en geldigheid van andere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverlet.

Overeenkomst

2. Tenaamstellingscode.nl biedt dienstverlening aan ter ondersteuning van het verkrijgen van een nieuwe tenaamstellingscode voor een door de Klant opgegeven kenteken, ook indien de Klant niet beschikt over DigiD. Ook kan de Klant een tenaamstellingscode aanvragen indien de meldcode van de auto niet bekend is bij de Klant. Tenaamstellingscode.nl tracht de Klant te ontzorgen bij de Aanvraag, onder ander door bereikbaar te zijn op een telefoonnummer met lokaal tarief.

3. De Overeenkomst komt tot stand doordat de Klant het aanbod van Tenaamstellingscode.nl aanvaardt. Aanvaarding vindt plaats wanneer de Klant via het elektronisch Formulier de noodzakelijke gegevens aan Tenaamstellingscode.nl verstrekt.

4. De werkzaamheden worden door Tenaamstellingscode.nl naar eigen inzicht gevoerd.

5. Nadat Tenaamstellingscode.nl de Aanvraag heeft gedaan, kan die niet stopgezet worden. De Klant zal dan dus een nieuwe tenaamstellingscode ontvangen.

6. Nadat de Klant de tenaamstellingscode heeft ontvangen, kan de Klant de overeenkomst niet ontbinden, indien:
a. de Aanvraag is gedaan met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant; en
b. de Klant heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de Tenaamstellingscode.nl de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

7. De Klant kan zonder opgaaf van redenen, indien binnen 30 dagen, ontbinding van de Overeenkomst aanvragen. Tenaamstellingscode.nl kan niet altijd het Verzoek annuleren. De kosten van de Aanvraag worden door Tenaamstellingscode.nl gerestitueerd. De verwerkingstijd van een restitutie kan (tot) 5 werkdagen in beslag nemen.

De Klant

7. De Klant verleent een volmacht aan Tenaamstellingscode.nl om de Aanvraag te doen en in verband daarmee alles te doen wat Tenaamstellingscode.nl noodzakelijk acht om een Verzoek succesvol te laten worden, een en ander ter beoordeling aan Tenaamstellingscode.nl. De volmacht komt tot stand zodra de Overeenkomst is gesloten.

8. De Klant verklaart dat hij bevoegd is tot het aangaan van de Overeenkomst en het verlenen van een volmacht aan Tenaamstellingscode.nl om de Aanvraag te doen.

9. De Klant staat ervoor in dat de door hem verschafte informatie juist is.

Weigering en Beëindiging

10. Tenaamstellingscode.nl is te allen tijde bevoegd om zonder opgaaf van redenen de Overeenkomst met de Klant niet te sluiten, gedurende de looptijd van de Overeenkomst te beëindigen en om een Verzoek te weigeren, zonder dat Tenaamstellingscode.nl is gehouden om enig bedrag te betalen aan de Klant en zonder dat Tenaamstellingscode.nl aansprakelijk is voor schade.

11. Tenaamstellingscode.nl is gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden als zich een omstandigheid voordoet die een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt dan wel als de relatie met de Klant onwerkbaar is geworden, een en ander geheel ter beoordeling van Tenaamstellingscode.nl.

12. Tenaamstellingscode.nl is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van reden het Verzoek niet in behandeling te nemen dan wel de Aanvraag te staken.

13. De Overeenkomst is van kracht totdat de tenaamstellingscode door de Klant is ontvangen dan wel door Tenaamstellingscode.nl schriftelijk (e-mail volstaat) is beëindigd.

Prijzen

14. Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat Tenaamstellingscode.nl streeft naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Indien op de website van Tenaamstellingscode.nl fouten zijn vermeld die herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, zal er nimmer een Overeenkomst Tenaamstellingscode.nl tot stand komen.

Betaling

15. Betaling is mogelijk via:
a. iDEAL: Na het invullen van de gegevens, kiest de Klant voor de betaalmethode iDEAL en de betreffende bank. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van iDEAL.
b. overboeking per bank of giro. In geval van betaling per bank of giro dient de volledige betaling binnen 5 werkdagen (ma - vrij m.u.v. zonen feestdagen) na het Verzoek door Tenaamstellingscode.nl te zijn ontvangen.

16. Als de Klant met enige betaling, die hij aan Tenaamstellingscode.nl verschuldigd is, in gebreke blijft, is Tenaamstellingscode.nl gerechtigd om alle buitengerechtelijke kosten en alle gerechtelijke kosten, die gepaard gaan met het verkrijgen van deze betaling, in rekening te brengen bij de Klant.

Aansprakelijkheid en Vrijwaring

17. De aansprakelijkheid van Tenaamstellingscode.nl is te allen tijde beperkt tot hetgeen in de Algemene Voorwaarden is bepaald. Tenaamstellingscode.nl doet er alles aan om de Overeenkomst naar beste kunnen uit te voeren. Indien zich onverhoopt omstandigheden mochten voordoen ten gevolge waarvan schade ontstaat en waarvoor Tenaamstellingscode.nl aansprakelijk is, zal de aansprakelijkheid in alle gevallen zijn beperkt tot het bedrag (inclusief btw) dat de Klant aan Tenaamstellingscode.nl heeft betaald.

18. Tenaamstellingscode.nl is niet aansprakelijk voor ontbrekende dan wel onjuiste gegevens die door de Klant zijn dan wel hadden moeten worden aangeleverd.

19. Tenaamstellingscode.nl is nooit aansprakelijk voor de indirecte schade. Onder indirecte schade wordt onder meer, maar niet uitsluitend verstaan gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, verlies van orders en winstderving.

20. De Klant vrijwaart Tenaamstellingscode.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.

21. De Klant vrijwaart Tenaamstellingscode.nl voor alle aanspraken van derden als gevolg van door de Klant onjuist gedane mededelingen, onjuist verstrekte gegevens, informatie en/of andere handelingen.

22. Indien Tenaamstellingscode.nl door derden wordt aangesproken, is de Klant gehouden om Tenaamstellingscode.nl bij te staan en onmiddellijk aan de verzoeken van Tenaamstellingscode.nl te voldoen. Indien de Klant niet aan deze verzoeken van Tenaamstellingscode.nl voldoet, is Tenaamstellingscode.nl zonder verdere aankondiging gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en geleden schade aan de zijde van Tenaamstellingscode.nl komen in dat geval voor rekening en risico van de Klant.

23. Niet tijdige uitvoering van de Overeenkomst door Tenaamstellingscode.nl, geeft de Klant geen recht op schadevergoeding dan wel recht op opschorting van enige verplichting jegens Tenaamstellingscode.nl. 24. Tenaamstellingscode.nl is niet aansprakelijk voor eventuele door haar dan wel door haar ingeschakelde derden gemaakte fouten.

Tenaamstellingscode.nl is ook niet aansprakelijk voor tijdverlies en/of het verlopen van termijnen als gevolg van het nalaten hiervan. 25. Alle vorderingen die de Klant op Tenaamstellingscode.nl heeft, vervallen door verloop van een jaar.

Overmacht

26. Tenaamstellingscode.nl is niet verplicht tot nakoming van enige verplichting jegens de Klant, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Tenaamstellingscode.nl geen invloed kan of kon uitoefenen en waardoor Tenaamstellingscode.nl niet in staat is haar verplichtingen jegens de Klant na te komen.

27. Tenaamstellingscode.nl heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid de verdere nakoming van de Overeenkomst en/of andere verplichtingen, verhindert, nadat Tenaamstellingscode.nl enige verbintenis uit hoofde van de Overeenkomst met de Klant had moeten nakomen. Tenaamstellingscode.nl is gerechtigd om haar verplichtingen jegens de Klant op te schorten zolang de overmacht voortduurt.

Privacy

28. Tenaamstellingscode.nl verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Het privacy statement van Tenaamstellingscode.nl is te raadplegen op de website van Tenaamstellingscode.nl.

Toepasselijke recht en bevoegde rechter

29. Op de Overeenkomst en de relatie tussen Tenaamstellingscode.nl en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

30. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Groningen.